Rabu, 25 April 2012

Soal Cerdas Cermat Kelas VI SD


PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DINAS PENDIDIKAN
UPT PENDIDIKAN KECAMATAN RAAS
SEKOLAH DASAR NEGERI KETUPAT I NO 07
Jln. Raya Ketupat Desa Ketupat Kecamatan Raas kabupaten Sumenep Kode Pos 69485
SUMENEP

RANGKUMAN SOAL SOAL CERDAS CERMAT KELAS VI
TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

A.      Surat Al Qadar diturunkan di kota apa ?.........Kota Mekkah
B.      Percaya kepada hari akhir / hari kiamat adalah rukun iman yang ke berapa ?... Ke lima
C.      Siapakah orang yang pertama kali menentang ajaran islam ?.....Abu Lahab
D.     Siapakah malaikat yang bertugas menjaga surga ?..... Malaikat Ridwan.
E.      Tempat berkumpulnya manusia untuk diperlihatkan segala amalannya disebut….Padang Mahsyar.
F.       Dimana Rasulullah berdakwah secara terbuka ?.......Di Bukit Safa
G.     Muzailamah Al Kadzzab berasal dari bani……Hanifah
H.     Pemimpin panglima perang yang berhasil melumpuhkan Muzailamah Al Kadzzab adalah….. Khalid bin Walid

A.      Hari bangkitnya manusia dari alam kubur disebut ….. Yaumul Ba’ats
B.      Siapakah orang yang meletakkan duri dijalan yang dilalui oleh rasulullah….Ummu Jamil
C.      Apa ibadah yang paling baik menurut rasululah…….. Membaca Al Qur’an
D.     Sifat Wahdaniyah adalah sifat wajib bagi Allah yang ke enam apa artinya…Esa Allah
E.      Zakat yang mensucikan badan kita adalah dinamakan zakat…… Zakat Fitrah
F.       Ketetapan Allah yang telah ditetapkan sejak zaman azali disebut….. Qada’
G.     Hari Qiyamat itu ada berapa ?........Ada Dua
H.     Kitab Allah yang wajib diketahui oleh kita itu ada berapa ? ….Ada Empat.


A.      Ketika berbicara, ia bohong hal ini termasuk tanda tanda apa ……Orang Munafik.
B.      Tolong sebutkan sifat yang wajib bagi Allah yang no sepulu…..Hayat
C.      Suatu kejadian yang terjadi karena adanya ketetapan Allah disebut ….Qadar
D.     Rukun iman itu ada 6 tolong sebutkan yang no 2………Percaya Kepada Malaikat Allah
E.      Suatu pekerjaan yang apabila dikerjakan berpahala namun bila ditinggal mendapatkan dosa dinamakan……Fardu / wajib
F.       Dalam Shalat sunnat itu ada dua tolong sebutkan……1.Sunnat Af’at  2 Sunnat Hai’at
G.     Bacaan nun mati atau tanwin bilamana bertemu dengan huruf hija’iyah itu ada berapa ….Ada lima
H.     Malaikat Malik itu bertugas apa…….. Menjaga api neraka.

PKn.
A.      Pancasila disahkan sebagai dasar Negara pada tanggal….18 Agustus 1945
B.      Dalam suatu Negara Demokrasi kedaulatan tertinggi berada di tangan……Rakyat
C.     Yang merencanakan penyelenggaraan pemilu merupakan wewenang dari…. KPU
D.     Rancangan APBD propinsi diajukan oleh….Gubernur
E.      Rumusan pancasila yang sah dan benar sebagai dasar Negara tercantum di dalam…. Pembukaan UUD 1945.
F.      Pemilihan kepala daerah disingkat menjadi…….Pilkada
G.     Perubahan UUD 1945 disebut ….. Amandement
H.     Apa arti dari PANCA SILA itu sendiri ?....... Lima Dasar

A.      Panitia Sembilan dibentuk oleh BPUPKI untuk membahas usulan tentang….Dasar Negara.
B.      Tokoh perumus daras Negara yang menyampaikan gagasan pada tanggal 1 Juni 1945 dalam siding BPUPKI adalah…….. Ir Soekarno.
C.      Pembukaan UUD 1945 itu ada berapa alinea ?.......Ada empat alinea
D.     Apa semboyan dari burung garuda…..Bhineka Tunggal Ika
E.      Apa asas dari pemilihan umum itu ……Luber dan Jurdil
F.       Pada masa pemerintahan orde baru, pemerintahan itu dipimpin oleh presiden…. Soeharto
G.     Pemilihan Umum adalah merupakan salah satu cara untuk mewujudkan…. Demokrasi
H.     Wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur pemerintahannya sendiri disebut….Otonomi Daerah
A.      Pemilihan kepala desa di sebut……….Pilkades.
B.      Apa nama lain dari PPKI …….Dokuritsu Zyunbi Inkai
C.      Sikap menghargai pendapat yang berbeda dengan pendapat diri sendiri disebut…… Toleransi
D.     Pemilihan umum diadakan tiap berapa tahun sekali………Lima tahun sekali
E.      Pada masa kemerdekaan dikumandangkan pemerintahan Indonesia dipimpin oleh presiden…..Ir. Soekarno
F.       Sebelum UUD 1945 di amandemen pemerintahan tertinggi ada ditangan…. MPR
G.     Peraturan pemerintah yang dibuat oleh pemerintah pusat disebut Perpu sedangkan yang di buat pemerintah daerah disebut….Perda
H.     Apa lambang Negara Indonesia …….Garuda Pancasila
BAHASA INDONESIA.

A.     Kop surat itu disebut juga…….( Kepala Surat )
B.     Suatu cerita rakyat yang menceritakan tentang makhluk halus atau makhluk ghaib disebut…..( Mistik )
C.     Imbuhan itu di sebut juga…. (  Afiks )
D.     lawan kata dalam Bahasa Indonesia di sebut….( Antonim )
E.     Suatu cerita rakyat yang menceritakan asal muasal dinamakan….( Legenda )
F.     Jemari adalah suatu kata yang mendapatkan sisipan. Apa sisipan dari kata Jemari ? ......... (em )
G.    Persamaan kata dalam bahasa Indonesia di sebut…….( Sinonim )
H.     Suatu kata benda yang bendanya tidak dapat dilihat disebut kata benda apa ?... ( Abstrak )

A.      Ceria rakyat yang menceritakan tentang hewan hewan atau binatang disebut……Fabel
B.      Ahmad bercita cita menjadi seorang dokter.    Arti awalan ber pada kata bercita cita mempunyai arti….. Memiliki.
C.     Rusli merasa sedih ditinggal pergi oleh kedua orang tuanya    sinunim dari kata sedih adalah……Susah.
D.     Suatu kalimat yang mempunyai struktur kalimat :Subyek, Predikat dan Obyek disebut kalimat apa ? ….   Kalimat Aktif.
E.      Kata takut jika mendapatkan imbuhan me – kan akan menjadi……Menakutkan 
F.      Suatu komonikasi tertulis yang kalimatnya tidak dibatasi dinamakan ……Surat
G.     Jika dilihat dari struktur kalimat . Subyek dari kalimat berikut adalah “ Orang yang berlari lari tadi pagi berdiri di depan kantor sekarang”……. Orang yang berlari lari tadi pagi
H.     Semakin hari badan Budi semakin gemuk. Antonim dari kata gemuk adalah….Kurus.

A.      Imbuhan itu dibedakan menjadi tiga tolong sebutkan ?......1. awalan.  2. Akhiran, dan 3.sisipan
B.      Sedangkan kalimat aktif dikelompokkan menjadi dua tolong sebutkan ?....1. Transitif , 2 intransitif
C.     Huruf sisipan itu ada tiga ada tiga  apa saja ketiga itu ?..... 1. Er,    2. Em ,   3. El.
D.     Kalimat apabila dilihat dari strukturnya ada dua yaitu….1. Kalimat aktif    , 2. Kalimat pasif
E.      Paragraf dalam Bahasa Indonesia itu dibedakan jadi tiga tolong sebutkan….1. Induktif   2. Deduktif     dan 3 Campuran.
F.      Kata keterangan itu ada berapa sebutkan…………….Ada dua yaitu 1.Ket. Tempat & 2. Waktu.
G.     Rubahlah kalimatmberikut menjadi kalimat passif “ Ibu menggoreng ikan di dapur “…..” Ikan digoreng oleh Ibu di dapur “
H.     Suatu komonikasi tertulis yang dibatasi kata katanya dinamakan….TelegramMATEMATIKA.
A.      4 ( 5 – 2 ) =……. ( 12 )
B.      2y + Y =……..  ( 3y )
C.     1 m + 25 cm =….( 125 cm )
D.     ½  x ¾  = ……..( 3/8 )
E.      KPK dari  8 dan 10 adalah …….( 40 )
F.      Pec. Biasa dari 75 % adalah ………( 75 / 100 )
G.     6 ( 3+4 ) = ………( 42 )
H.     1 jam = ………detik ……( 3600 )

A.      - 5 – ( - 30 ) =…. 25
B.      5,4,6.7.5.6.5.8,5,5,5.4     modusnya adalah….5
C.     ( 4 + 2 ) x 4 =…..24
D.     5,4,6.7 berapak mean dari data tersebut ……5,5
E.      √81 x 2 =….18
F.      7 /2   bila di rubah menjadi pecahan campuran adalah………..   3 ½
G.       5,4,6.7.5.6.5   median dari data tersebut…… 5
H.     Banyak rusuk dari bangun kubus adalah……12


A.      Suatu bangun datar segi empat yang mempunyai empat sisi dan empat sudut yang sama besar dinamakan bangun……Persegi
B.      Jumlah sudut dari segi tiga adalah sama besarnya dengan sudut…….Lurus
C.     Pertemuan antara rusuk yang satu dengan rusuk yang lain dinamakan….Titik sudut
D.     Suatu segitiga yang mempunyai tiga sisi dan tiga sudut yang sama besar dinamakan….Segi Tiga Sama Sisi
E.      Suatu bangun yang mempunyai tiga ukuran di sebut bangun……Ruang.
F.      Suatu bangun yang dibatasi oleh  satu sisi lengkung dan dua sisi lingkaran yang sama besar disebut….Tabung
G.     Suatu bangun datar segi empat yang mempunyai sepasang sisi yang sejajar dan sepasang yang lainnya tidak sejajar dinamakan bangun….Trapesium.
H.     Suatu bangun datar yang mempunyai rumus luas daerah = panjang x lebar adalah….Persegi Panjang.ILMU PENGETAHUAN ALAM.
A.     Keadaan seorang wanita yang sudah tidak menstruasi lagi disebut..( Menopause)
B.     Sel telur tersebut biasanya juga disebut dengan…. ( Ovum )
C.     Perubahan benda yang membentu lapisan kuning kemerah merahan di sebut proses apa ?.....( Perkaratan )
D.     Apa satuan dari suatu gaya ?........ ( Newton )
E.     Hormon yang mempengaruhi pembentukan sperma adalah….( Testoteron )
F.     Perubahan kemampuan seseorang dalam menuju kesempurnaan yang berinteraksi dengan akal dan pikiran itu di sebut…….( Perkembangan )
G.    Bagian alat produksi perempuan yang menghasilkan sel telur….( Ovarium )
H.     Saat menyelesaikan suatu masalah dengan emosional yang tinggi terletak pada masa………. ( Remaja )

A.     Rankaian listrik itu ada dua tolong sebutkan…..1. Rangkaian seri 2.Rangkaian Paralel.
B.     Perubahan benda itu ada tiga tolong sebutkan ….1. Pelapukan      2. Perkaratan dan 3 Pembusukan.
C.     Setiap benda yang dilemparkan ke atas akan jatuh lagi ke tanah mengapa ?.......Karena di tarik oleh Gaya Grafitasi Bumi.
D.     Gerak pada bumi itu ada dua tolong sebutkan ….1.Gerak Rotasi   2.Gerak Refolusi
E.     Terjadinya gerhana matahari itu karena sinar matahari dalam menyampaikan sinarnya dihalangi…..Bulan.
F.     Terjadinya gerhana bulan itu karena sinar matahari saat menyampaikan sinarnya dihalangi…..Bumi
G.    Kipas angin adalah salah satu contoh perubahan energi listrik menjadi energi …. Gerak.
H.     Bungan putrid malu bilamana dikenak sentuh maka daunnya akan…. Mengatup / Kuncup.


A.     Perkembang biakan itu ada dua yaitu Vegetatif dan Generatif, perkembangbiakan Vegetatif adalah perkembangbiakan….Tak kawin.
B.     Pembuahan pada ovum itu ada dua yaitu ada pembuahan diluar tubuh ada pula yang di dalam tubuh.Pembuahan yang diluar tubuh dinamakan pembuahan….External
C.     Hewan yang berkembang biak dengan beranak disebut….Vivipar
D.     Alat kelamin jantan pada tumbuhan adalah…. Benang Sari
E.     Temperatur panas ditandai dengan warna….Merah.
F.     Perpindahan panas yang tanpa menggunakan perantara disebut….Radiasi
G.    Kunyit berkembangbiak secara vegetative dengan menggunakan …..Rizhoma
H.     Benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut…KonduktorILMU PENGETAHUAN SOSIAL
A.      Suatu bagian permukaan bumi yang merupakan daratan atau tanah yang sangat luas disebut apa ? ……….. (  Benua )
B.      Suatu letusan gunung yang terjadi di dasar permukaan laut yang mengakibatkan goncangan pada gelombang lautan di sebut apa ? ……( Gempa Tsunami )
C.     Ada berapa bagian wilayah benua asia itu ?..... ( Lima  )
D.     Bangunan ka’bah yang terkenal itu terletak di Asia mana ?........(  Asia Barat )
E.      Ditinjau dari pembagian wilayah benua eropah dibagi menjadi berapa ?..... ( Empat  )
F.      Suatu daratan yang menjorok atau menonjol ke laut disebut apa ? …. (  Tanjung )
G.     Bangunan Istana Tajmahal itu terletak di Asia mana ?.....( Asia Selatan )
H.     Kawasan Asia Barat dengan orang eropah disebut dengan kawasan……( Timur Tengah )

A.      Negra yang mendapatkan julukan” Macan Asia “ karena kemajuan bidang ekonomi adalah Negara …. Singapura
B.      Propinsi Timor – Timur memisahkan diri dari Indonesia pada masa pemerintahan presiden siapa …. BJ Habibi
C.     Patung siaga yang berkepala manusia yang terdapat di mesir disebut….. Spink.
D.     Negara yang tidak mempunyai wilayah laut di wilayah asia adalah Negara…. Laos
E.      Benua Afrika itu dibedakan menjadi berapa wilayah …….Lima
F.      Negara apa yang mempunyai sebutan Negara Gajah Putih…..Negara Thailand
G.     Dalam siding PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 berhasil menetapkan jumlah propinsi Indonesia, menjadi berapa propinsi ?....   8 Propinsi
H.     Penduduk asli benua Australia adalah suku…… Aborigin.

A.      Selat yang membatasi Malaysia bagian barat dan pulau Sumatra adalah….Selat Malaka
B.      Batas benua eropah bagian timur adalah…….  Benua Asia
C.     Bumi atau daratan yang membentang yang sangat luas disebut…….Benua
D.     Benua Amerika itu terbagi menjadi tiga , dari ketiga itu yang paling maju adalah wilayah Amerika…. Utara.
E.      Sedangkan Negara yang termaju di wilayah Amerika Utara adalah Negara ……Amerika Serikat
F.      Pergerakan lempeng bumi itu ada dua yaitu menjauh dan mendekat, pergerakan yang mendekat itu akan mengakibatkan terjadinya…….Gunung.
G.     Gempa yang terjadi karena adanya letusan gunung yang mengakibatkan pergeseran kulit bumi disebut gempa…..Tektonik.
H.     Suatu cekungan yang terjadi di dasar laut dinamakan….Palung


BAHASA MADURA.
A.      Emba Mahmud ngateteni sapeda…… dalem bhasa Madura Emba Mahmud enyame ponapa  ? .. Jejjer
B.      Ma’ padana tep kotep cellot …….maksod dari tep kotep cellot enggi panika ….Tadha’ tondung balina.
C.     Sengko’ ngakan edapor.    Bhasa alossa enggi panika ….Badan kaula nadda e dapor.
D.     Ponapa oca’ mandabba seser tor senjang ?....... Sello’ ban Samper
E.      Ponapa bhasa alossa “ Eppa’ entar ka panggung “……. Rama meos ka panggung
F.      Oca’ laen dari lo’or enggi panika  ..... Moda
G.     Lamon pote talebat ekoca’ ngettak, mon celleng talebat ekoca’ ponapa ?...Batteng
H.     Kembanga jate e nyamai ponapa ?.....Jaggur

A.      Rama ada’ar e dapor asareng ebu….oca’ kasarra ada’ar enggi panika…….Ngakan
B.      Carakan madhura se asowara “ O “ ngnanggui tanda……Taleng - talong
C.     Oca’ Pagancang tabaligga enggi panika …..Palere.
D.     Carakan Madura se asowara “ E “ nganggui tanda ….Taleng e adha’na
E.      Manabi dha’ ka reng seppna panjennengan nyebbut Rama sareng Ebu manabi dha’ ka majadi’ lake’ panjennengan nyebut ponapa……Paman
F.      Carakan madhura se asowara “ U “ ngnanggui tanda……Soko e babana
G.     Kalambina ba’na ma’ daga jilget….. oca’ laenna jilget enggi panika……Gedda’
H.     Carakan madhura se asowara “ Ar “ ngnanggui tanda……Lajar e attasa

A.      Predikat dalem bhasa Madura e nyamae ponapa …….Careta
B.      Oreng se koros talebat enyamae ponapa…..e nyamae ponapa ……Reggik
C.     Obyek dalem bhasa Madura e nyamae ponapa….Lessanna
D.     Gi’ Ne’ kene’ pon penter nope soleng    ekoca’agi dha’ ka ……..Rengnge’
E.      Subyek dalem bhasa Madura e nyamae ponapa……Jejjer
F.      Oca’ katerangan dalem bhasa Madura bada saponapa …..Bada dua’
G.     Tolong sebutangi oca’ katerangan kasebut ? …Katerangan Bakto tor Katerangan Tempat.
H.     Mastur maddung kaju e compo’     oca’ kaju e nyamae ponapa ……..Lessanna

BAHASA INGGRIS
A.      You ……. A student.       ( Are  )
B.      My friends always go to school every ……   (  Morning )
C.     Are these three books ? …. Yes,…..( They are )
D.     Do you understand ?  … No, ……( I don’t  )
E.      Who is your English teacher ?.....( Bapak Abdur Rahman )
F.      What colour is it ?...... ( White )
G.     The head master of SDN Ketupat I is….. ( Bapak Nyoto )
H.     Today is Sunday. What day is tomorrow ?.....( Monday )

A.      The book is red.   What colour the book ?.........Red.
B.      I have four balls.    How many ball is mine ?.....Four balls
C.     The teacher is standing in front of the class.      Where is the teacher standing ?....In front of the class.
D.     The volley ball is my hobby.     What is my hobby ?...... The volley ball.
E.      He schools in SDN Ketupat I    where does he school ?.....SDN Ketupat I
F.      Susi Susanti is my best friend.      Who is my best friend ?........Susi Susanti
G.     The students of sixth class are eighteen     How many students in sixth class ?.....eighteen.
H.     Aminah  buys the ruler in fatahillah’s shop      where does she buy the ruler ?...In Fatahillah’s Shop

A.      If you want to jum’at pray, where will you go ?......To the mosque
B.      What must you say if your friend wants to be clever ?.....be diligent study.
C.     Five plus twenty five minus four is…….Twenty six
D.     Today is Sunday   what day was yesterday ?..... Saturday
E.      A week has seven days. How many days one month ?....Thirty days
F.      Last month was Februari      this month is…….Marct
G.     One hour has sixty menutes.    How many seconds one menute ?......Sisty Seconds
H.     Everyday I see you always study. Why do you always study ? Because I want to be….Clever
SOAL SOAL ADU CEPAT.
1.       Paragraf itu ada berapa dan sebutkan ?....Ada 3 yaitu :  1 deduktif….2.induktis…dan
3. Campuran.
2.      Suatu cerita yang menceritakan kejadian jaman dahulu yang memungkinkan cerita tersebut di buat buat disebut…….( Dongeng )
3.       – 4 – ( - 14 ) =….( 10 )
4.       Apa rumus dari volume balok ?.....V= p x l x t
5.       Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur disebut….Ovivar
6.       Gerakan bumi itu ada berapa dan sebutkan ?....Ada 2 yaitu gerak rotasi & gerak revolusi.
7.       Ibu kota Negara Vietnam adalah …..Hanoi
8.       Menara eifil suatu keajaiban dunia yang terletak di Negara….Perancis
9.       Tokoh yang mengusulkan perubahan sila pertama pada piagam Jakarta adalah….Moh. Hatta
10.   BPUPKI singkatan dari….Badan Penyelidik Usaha – Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
11.   Oca’ laen dari “ Manjeng “ iya areya ….Ngadek
12.   Oca’ laen dari kas rakas iya areya…..Burombu
13.   What is this…..?....it is a ruler
14.   How many pen is this ?..... two pens

5 komentar: